HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

"The history of our planet has been in great part the history of the mixing people" - Arthur M. Schlesinger

Wanneer we communiceren met mensen uit verschillende culturen is het van groot belang dat wij ons ervan bewust zijn, dat de ander wellicht handelt en denkt vanuit vaak een geheel andere achtergrond dan wijzelf. Gebeurt dit niet en blijven we de zaken alleen zien in het licht van hun eigen referentiekader, dan ontstaat er onbegrip. De uitdaging is dan; hoe los je miscommunicatie op zonder jezelf of de ander te kort te doen?
Het beheersen van interculturele competenties wordt als steeds belangrijker ervaren. Het blijkt dat bevolkingsgroepen hebben wel degelijk verschillende communicatiestijlen. Bijvoorbeeld Fransen, Roemenen, Turken en Spanjaarden bouwen een verhaal anders op dan Nederlanders: ze nemen een lange aanloop. Wij ervaren dat als diplomatiek geleuter dat niet over de zaak gaat, terwijl de Nederlandse vorm wereldwijd als offensief wordt ervaren. Nederlanders kunnen een persoonlijke klik goed scheiden van de zaak. Andere culturen hebben dat minder, ze vermijden conflicten en hanteren een harmoniemodel.
Wat betekent dit voor de praktijk? Moeten we rekening houden met al die gevoeligheden? Een beetje kan geen kwaad, maar we moeten niet doorslaan. Incasseren en niet boos worden, hoort bij je professionele bagage, denk ik. Het helpt als je mensen van te voren duidelijk maakt dat je kritiek niet persoonlijk is. Buitenlanders bijvoorbeeld, zijn gevoeliger voor disrespect, ook al is het niet zo bedoeld.

Europese competenties
Internationalisering staat hoog op de agenda`s van de meeste staten. Om beter te kunnen communiceren en bij te dragen aan een vitale en dynamische multiculturele Europese samenleving is het belangrijk dat de burgers interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. Daarnaast is interculturele communicatie noodzakelijk om effectiever te kunnen communiceren in het buitenland. Studenten worden aangemoedigd om een jaar als uitwisselingsstudent aan een buitenlandse universiteit te studeren of om een paar maanden stage te lopen in het buitenland.
Interculturele communicatie kan globaal worden omschreven als communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Als gevolg van de complexiteit van het begrip cultuur is het in vele gevallen echter allerminst eenvoudig om aan te geven wanneer er van zulke ontmoetingen sprake is.
In onze optiek is cultuur het gedrag dat voor het grootste deel overgenomen is van voorafgaande generaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; hoe gaan we met elkaar om, wat zijn de beleefdheidsvormen en het vieren van bepaalde feestdagen. Binnen elke cultuur bestaan eigen waarden, normen, gebruiken en tradities. Vaak worden we ons pas bewust van onze eigen cultuur wanneer we geconfronteerd worden met de gebruiken en gedragingen van een andere cultuur.